OPEN CALL
LOGIN
REGISTER
FEATURED WORKS
PHOTO BOOKS
ARTISTS
EXHIBITIONS
E-MAGAZINES
THE GALLERY
The Haunted House Next Door - ผีข้างบ้าน
February 19, 2023
ภาพชุดจากเรื่องจริงของการสูญเสียคุณตาคุณยายของศิลปิน ที่คุณตามีอาการสูญเสียความทรงจำบางส่วนก่อนเสียชีวิตและมีอาการเห็นผีจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในเวลานั้นคุณตาพยายามที่จะออกเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมายหนีออกจากบ้านซึ่งอันตรายสำหรับผู้ที่เสียความทรงจำทำให้ทางบ้านต้องสร้างพื้นที่กักกันคุณตาให้ไม่สามารถหนีออกจากบ้านได้ จากเหตุนี้ทำให้ศิลปินเห็นถึงความกลัวการถูกขัง กลัวผีที่มองเห็น และการสูญเสียความทรงจำของการมีตัวตนของตัวเองจนทุกสิ่งพร่าเลือนประกอบกันอย่างโกลาหล หากการเสียความทรงจำคือการเสียตัวตนร่างกายกับจิตก็เสมือนว่าจะสามารถแยกจากกันผ่านจุดตัดนี้ หากร่างจำไม่ได้ว่าชราจนเขาอยากพังประตู กับจิตที่จดจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านเขา จนไปถึงการมองเห็นผี หากพื้นที่ที่สร้างมาเพื่อคุณตาเป็นกรงขัง ร่างกายของคุณตาที่ต้องเจ็บปวดจากการพยายามแหกกรงก็เป็นอีกกรงหนึ่ง ความทรงจำกระท่อนกระแท่นก็เป็นอีกกรงที่พังไปแล้ว และความน่ากลัวของผีคือการจินตนาการว่าหากตายและไม่หายไปหรือในคติความเชื่อไทยเรื่องนิพพานมันไม่เกิดขึ้น การเป็นผีก็เป็นอีกกรงแบบหนึ่งที่น่าทุกข์จากการมีอยู่ของตัวตนบนเส้นทางที่เลือนลางทางความทรงจำอันพังพินาศ และหากต้องเป็นผีในกรงทั้งกรงร่างผีและสถานที่อันไร้ความทรงจำคงเป็นนรกอีกแบบที่คิดไปได้ว่าจะตกลงไปในไฟมอดไหม้ของผีที่ไม่รู้จักตนในภพไร้ความจำ

Achitaphon Piansukprasert
An artist, a filmmaker and a writer who works in multi spaces and forms. His works appears in diverse medias, ranging from site-specific film to, the artist’s latest interest, video installation. His films were selected to show in international film festivals. His first film ‘Fall in Love’ was selected to show in The 28th Girona Film Festival, Spain and an experimental film festival BIDEODROMO 2016. FESTIVAL DE CINE Y VÍDEO EXPERIMENTAL in Spain as well. The following film ‘The Scar of River’ was part of the screening event and nominated in Official Selection (incompetition), 22 Thai Short Film Festival in 2018 and his latest featured film 'The Lady's Tale' was select to be part in BOGOTÁ EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL in 2020, Colombia. Achitaphon also participated in several exhibitions, such as, A solo exhibition 'Labyrinth Under Cyclones' at Many Cuts Art Space, Chacheongsao, Thailand, A group exhibition Thai consent Art Exhibiton at Fathom bookspace, Bangkok Thailand (2018), Genesis: Video installations inspired by the birth of cinema in Siam, Thai Film Archive (2021), Sunset At Utopia at 6060 Arts Space, Bangkok, Thailand (2021) and The City & The City: Mapping from Home at TURNER Gallery, Tokyo, Japan (2021)